Zadzwoń do nas: (+22) 786-00-70
e-mail: sekretariat@vivo.pl

Realizacja zajęć terapeutycznych

Realizacja zajęć terapeutycznych

Bezpłatne terapie dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

Zadaniem ustawowym poradni psychologiczno-pedagogicznych jest organizacja i prowadzenie wspomagania przedszkoli i szkół, także w zakresie zajęć dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.  Dlatego prowadzimy terapie specjalistyczne we współpracy z przedszkolem/szkołą dziecka.

Terapie te są opłacane bezpośrednio przez macierzystą placówkę dziecka, a środki pochodzą z dotacji na kształcenie specjalne. Współpraca odbywa się na podstawie umowy trójstronnej na realizację usług terapeutycznych, zawieranej między Rodzicami, Placówką dziecka, a Poradnią. Obecnie współpracujemy w ten sposób z placówkami gminnymi z Kobyłki, Wołomina i Zielonki.

Nasz terapeuta prowadzi przemyślane zajęcia, które mają zaplanowany temat, cel i efekt. Zapewnia także pełną dokumentację przebiegu terapii, tzn. plan, dziennik zajęć, oraz ewaluację, co daje pełnowartościową usługę terapeutyczną. Na koniec miesiąca Poradnia wystawia dla placówki macierzystej szczegółową fakturę, za zajęcia zrealizowane.

*Jak zgłosić placówce macierzystej dziecka chęć realizacji takich zajęć w Poradni VIVO ?

Należy złożyć dyrektorowi placówki wniosek o umożliwienie dziecku realizacji takich zajęć, oraz poprosić o ich sfinansowanie z dotacji kształcenia specjalnego. W argumentacji takiego wniosku należy powołać się na dwie zasadnicze podstawy prawne:
A. Organ Prowadzący przedszkole/szkołę zapewnia warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo oświatowe).
B. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w ścisłej współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi (zgodnie z art. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych).

Po uzyskaniu wstępnej zgody dyrektora placówki macierzystej, Rodzice i Poradnia ustalają szczegóły w umowie, którą następnie należy przekazać Placówce. Po podpisaniu umowy przez wszystkie strony, ruszają zajęcia.